Kế toán doanh nghiệp nên biết Hóa đơn điện tử

taiphamduc

New member
#1
Hóa đơn điện tử được định nghĩa là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập. Hóa đơn điện tử ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử, gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fhoa-don-dien-tu-e-invoice-3.png&hash=5785fad7d97a51096b443dbc9337ae71

Phần mềm hóa đơn điện tử được cài đặt trên PC và thiết bị di động

Căn cứ vào cách thức quản lý người ta chia hóa đơn điện tử làm 2 loại đó là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (trên hóa đơn có mã của cơ quan thế) và hóa đơn không có mã của cơ quan thuế. Các tổ chức cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử phải là: tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác liên quan đến hóa đơn điện tử.

Tìm hiểu về quy định sử dụng hóa đơn điện tử

Việc sử dụng hóa đơn điện tử được quy định tại các Điều khoản, các Thông tư và các văn bản pháp luật hiện hành tại Việt Nam và buộc các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh phải được thực hiện.

Căn cứ vào đâu để biết quy định sử dụng hóa đơn điện tử

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fquy-dinh-su-dung-hoa-don-3.jpg&hash=32f89ae120ab5eac8ce56040a86a0d68

Tìm hiểu về hóa đơn điện tử chi tiết.

Cho đến thời điểm hiện tại chúng ta có rất nhiều các văn bản quy định sử dụng hóa đơn điện tử tuy nhiên thì 3 văn bản Pháp luật sau sẽ là căn cứ để chi phối, điều chỉnh, hình thành các quy định bước các doanh nghiệp phải tuân theo.
Ba văn bản pháp luật bao gồm:
  • Thông tư số 32/2011/TT-BTC được ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Thông tư số 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này
 
Top